STÄNG

Integritetsskydd & cookies hos BestCasino

Version 1.0 – 23 januari 2019
Innehåll

Hur vår privacy policy fungerar

På webbplatsen BestCasino, en del av EVORA LTD, (”BestCasino”, ”vi”, ”oss”) behandlar vi personuppgifter om våra besökare och kunder (”du”). Vår ambition och vårt mål är att alla dina personuppgifter ska hanteras varsamt och säkert för att uppfylla den rådande lagstiftningen kring dataskydd.

EVORA och BestCasino jobbar med så kallad ”performance marketing” och ”lead generation” online. Vårt huvudkontor finns i Sverige och vi har ett antal dotterbolag med fler kontor i andra länder runt om i Europa.

Anledningen till att vi har denna policy är för att vi vill förklara för dig när, hur och varför vi tar hand om och behandlar information som rör dig som besökare. Det är detta vi benämner som dina personuppgifter. Policyn ger dig också väsentlig och viktig information om dina rättigheter enligt lag. Syftet med denna policy är inte heller att på något sätt ersätta villkor i något avtal du ingår med oss eller att inskränka på dina rättigheter som du har enligt lagen om dataskydd.

I listan nedan går vi igenom ämnen som rör BestCasinos policy för integritetsskydd och cookies. Nedan ser du en sammanfattning kring vad vi berör för att du snabbt och lätt ska kunna hitta just den information du vill nå och som är relevant för dig som besökare på hemsidan.

Innehåll:

 • Vi ansvarar för dina personuppgifter
 • Personuppgifter som BestCasino behandlar
 • Användningsområden för dina personuppgifter
 • När vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka vi delar dina personuppgifter med
 • Internationella överföringar
 • Direktmarknadsföring
 • Så länge behåller vi dina personuppgifter
 • Dina rättigheter som besökare
 • Policy för cookies på BestCasino

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Vi som tar hand om och ansvarar för dina personuppgifter på BestCasino är primärt ENLABS AB med adress Stora Gatan 46, 193 39 Sigtuna, Sverige. Bolaget har flera dotterbolag och ytterligare kontor i Lettland, Estland, Litauen, Spanien och på Malta.

Som personuppgiftsansvarig hänvisar vi till det bolag som bestämmer metod och syfte med att behandla våra besökares personuppgifter på BestCasino. Vi vill uppmärksamma dig om att även om det är vi som i huvudsak bär ansvaret för dina personuppgifter är det möjligt att dessa förvaras via databaser som i sin tur är tillgängliga för andra bolag. Skulle andra företag få tillgång till dina personuppgifter är dessa i sin tur skyldiga att också uppfylla den standard som beskrivs i vår policy på den här sidan.

Personuppgifter som BestCasino behandlar

Som besökare och kund hos BestCasino har vi möjlighet att behandla personuppgifter om dig som rör bland annat följande punkter:

 • Ditt namn och dina födelseuppgifter
 • Ditt kön och din ålder
 • Din e-postdress
 • Lösenord
 • Din IP-adress
 • Dina platsuppgifter
 • Hur du använder webbplatsen
 • Ditt yrke

Användningsområden för dina personuppgifter

BestCasino samlar in information från dig i samband med att du väljer att besöka vår hemsida och därmed använda våra tjänster och funktioner som finns tillgängliga. Dina personuppgifter används för att till exempel:

 • Skicka ut brev per e-post med nyheter, reklam och övrig information om våra tjänster och vår hemsida. Läs gärna mer kring direktmarknadsföring längre ned på sidan.
 • Ge oss information för vidare analys som gör att vi kan anpassa våra system och databaser för att förbättra din upplevelse av hemsidan samt för att vi ska kunna erbjuda en bättre tjänst överlag.
 • För att förbättra och anpassa annonser som vi skickar ut till dig.
 • För att du ska kunna bli medlem på ett forum eller en community, om vi väljer att utveckla en sådan produkt, där du kan interagera och medverka med dina åsikter via kommentarer eller dylikt.
 • För att kunna uppfylla eventuella juridiska skyldigheter, alternativt rättigheter.

När vi behandlar dina personuppgifter

BestCasino tar bara hand om dina personuppgifter efter syften som beskrivs på denna sida. Detta sker enbart när vi med säkerhet vet att:

 • Du som besökare har valt att godkänna att vi använder uppgifterna på det här sättet, alternativt
 • Vårt sätt att använda och behandla dina personuppgifter är absolut nödvändig för att ge stöd åt så kallade ”berättigade intressen” som BestCasino har som bolag. Det vill säga för att vi ska ha möjlighet att utveckla och förbättra våra tjänster och vår produkt eller för att vi ska kunna analysera vår data. Detta sker på ett sätt som värnar om och respekterar ditt privatliv.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

På BestCasino jobbar vi tillsammans med ett antal olika tredje parter som i sin tur hjälper till att administrera vår verksamhet och som tillhandahåller särskilda tjänster. Emellanåt kan dessa tredje parter som vi arbetar med också behöva får tillgång till dina personuppgifter. Nedan ser du ett antal exempel på vilka tredje parter vi menar:

 • Aweber Systems (säte i USA) som vi använder vid utskick av nyhetsbrev, reklam och information.
 • WordPress (säte i USA) som vi använder som plattform för våra hemsidor.
 • Leverantörer av analystjänster som till exempel Google Analytics, Hotjar och Adwords. I vår policy för cookies längre ned på sedan kan du läsa mer om detta och hur du själv kan göra att tjänsterna inte kan ta del av dina personuppgifter.
 • Leverantörer som hanterar våra besökares personuppgifter enligt våra anvisningar, exempelvis molnbaserade tjänster.
 • ENLABs dotterbolag inom koncernen som finns i Sverige och övriga länder. I sådant fall sker överföringar av våra besökares personuppgifter enligt koncernens bestämmelser.
 • I fall där vi är tvungna att dela med oss av personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter, alternativt vid tillfällen som kräver det för att vi ska kunna skydda våra intressen och bibehålla företagets säkerhet.
 • I fall där vi säljer, köper eller på något sätt väljer att omorganisera vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt om våra tillgångar köps upp av en tredje part. Detta gäller även eventuella köpare eller säljare.

Internationella överföringar

När det gäller internationella överföringar handlar det om att personuppgifter förs över till ett land som är beläget utanför EU (Europeiska Unionen). Likt avsnittet ovan kan vi därmed ge åtkomst till våra kunders personuppgifter till tredje parter som därmed också kan vara belägna utanför EU.

Det är också möjligt att vi delar med oss av dina personuppgifter i samband med att vi får in en juridisk begäran av något slag eller på begäran av en utländsk brottsbekämpande myndighet som finns utanför EU. Vi vidtar ständigt återfärder för att kunna bistå med internationella överföringar där all information behandlas korrekt för att dina rättigheter och intressen ska vara skyddade. Med varje enskild begäran som kommer in från såväl tillsynsmyndigheter som brottsbekämpande myndigheter granskar och kontrollerar vi den grundligt innan vi avslöjar några av våra besökares personuppgifter.

Du som kund och besökare hos BestCasino har rätt att kontakta oss för att få mer information om ovanstående skyddsåtgärder.

Direktmarknadsföring

På BestCasino använder vi bland annat dina insamlade personuppgifter i syfte att skicka ut direktmarknadsföring. Det rör då såväl produkter som tjänster som vi erbjuder tillsammans med våra olika partners inom casinon online, sportbetting på nätet och eventuella finanstjänster. Direktmarknadsföringen sker genom riktade annonser online och utskick i form av nyhetsbrev via e-post.

Vid vissa tillfällen kommer behandlingen av personuppgifterna som sker i samband med marknadsföringen att baseras på BestCasinos berättigade intressen. När lagen säger att det krävs kommer detta att baseras på ditt godkännande.

Du som kund har alltid rätt att neka direktmarknadsföring från oss. Detta gör du genom att nyttja länken för att tacka nej som vi inkluderar i all direktmarknadsföring som vi skickar ut. Alternativt kan du kontakta oss personligen via e-post eller brev.

På BestCasino anpassar vi vårt arbetssätt för att direktmarknadsföringen ska ske på en nivå som vi anser proportionerlig för att ge dig information som vi tror att du är intresserad av. Detta baserar vi på information som vi får in om dig via dina personuppgifter.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi väljer att behålla dina personuppgifter under så lång tid som vi anser är nödvändigt för syften som anges i vår policy via den här sidan. Beroende på särskilda omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en bestämd tidsram för att exempelvis kunna följa krav som är relaterade till antingen juridik, skatter eller bokföring. Enligt vår policy kan vi bevara dina personuppgifter som finns hos oss. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kan du vara säker på att vi raderar uppgifterna eller på något sätt gör dig anonym i vårt system.

Dina rättigheter som besökare

Du har flera rättigheter som är knutna till dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Nedan listar vi vilka rättigheterna är som du bör veta om. För att sedan utöva dina rättigheter ber vi dig att ta kontakt med oss antingen per e-post eller via fysisk skrift.

 • Åtkomst – Detta betyder att du har möjlighet att be oss om bekräftelse om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och därefter få en kopia på uppgifterna. Du kan också be om att få ytterligare information kring dina personuppgifter som till exempel detaljer kring vilka uppgifter vi har, i vilket syfte vi använder dem, vem som kan ta del av dem, vad vi gör för att skydda dem, dina rättigheter, var uppgifterna kommer ifrån, om uppgifterna hamnar utanför EU och om vi har tagit ett automatiskt beslut eller har använt automatisk profilering. Detta gäller i den mån att du inte redan har tagit del av informationen via denna policy.
 • Korrigering – Du har alltid möjlighet att kontakta oss och korrigera eventuella felaktiga personuppgifter. Därefter gör vi en kontroll och försöker styrka uppgifterna på ett lämpligt sätt innan åtgärder vidtas och korrigering utförs.
 • Radering – Du har möjlighet att be oss att radera dina personuppgifter om vi inte längre behöver använda uppgifterna, om du inte längre godkänner att vi behandlar dina personuppgifter, om du har rätt till invändning (se nedan), om vi har behandlat uppgifterna på ett olagligt sätt och/eller om det behövs för att följa en lagstadgad skyldighet. Vi är däremot inte tvungna att följa din begäran om radering av dina personuppgifter om behandlingen krävs för att följa en lagstadgad skyldighet eller för att etablera/utöva rättsliga anspråk. Här finns ytterligare ett par olika omständigheter men det är främst dessa två som gör att vi har anledning att neka din begäran om radering av dina personuppgifter.
 • Begränsning – Du har möjlighet att be oss att begränsa dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behålla uppgifterna utan att använda dem. Detta gäller dock bara om deras korrekthet är tvivelaktig och vi kan styrka huruvida uppgifterna stämmer eller inte, om behandlingen på något sätt är olaglig men du inte vill radera uppgifterna, om vi inte behöver uppgifterna för syftena som gjorde att vi samlade in dem men ändå krävs för rättsliga anspråk, om du har utövat din rätt att invända och det pågår en verifiering av så kallade huvudsakliga skäl. Vi på BestCasino har rätt att fortsätta att använda dina personuppgifter även efter din begäran om begränsning om vi har ditt godkännande, om det behövs för rättsliga anspråk eller om det krävs för att skydda antingen en fysisk eller juridisk persons rättigheter.
 • Portabilitet: Du har rätt att be oss att lämna ut dina personuppgifter till dig i ett organiserat och maskinläsbart format. Alternativt kan du be oss om att få dina uppgifter ”porterade” till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller när behandlingen har ditt godkännande och det sker per automatik.
 • Invändning: Som besökare på BestCasino kan du välja att invända till behandlingen av dina personuppgifter där våra ”berättigade intressen” ligger som en rättslig grund och du menar att dina egna grundläggande rättigheter samt friheter är mer viktigt än våra berättigade intressen. Vi har dock också möjlighet att påvisa att vi har tvingande berättigade intressen som också väger tyngre än dina grundläggande rättigheter och friheter.
 • Internationella överföringar: Alla våra besökare kan kontakta oss och be om en kopia, alternativt be om att bli hänvisad till, våra åtgärder som vi tar till för att skydda dina personuppgifter från att föras ut utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi har då också möjlighet att redigera avtal gällande överföringar av data liksom relaterade dokument av känsliga skäl.
 • Tillsynsmyndighet: Du kan välja att göra ett klagomål hos din lokala behöriga tillsynsmyndighet gällande vår behandling av personuppgifter. Vi ber dig dock att kontakta oss på BestCasino för att försöka reda ut eventuella problem först. Även om det fortfarande betyder att du har rätten på din sida att höra av dig till en tillsynsmyndighet när du vill.

Policy för cookies på BestCasino

Nedan går vi igenom vår policy för cookies på BestCasino samt hur cookies påverkar dig och exempel på vilka leverantörer vi använder oss av. Har du fler frågor eller funderingar om cookies hos oss på BestCasino ber vi dig kontakta oss per e-post.

Vi använder cookies och det är med anledning av att vi vill kunna erbjuda dig en komplett hemsida med fullt fungerande funktioner. Cookies låter oss känna igen dina personliga preferenser när du använder vår webbplats och på det här viset gör vi, förhoppningsvis, det både enklare, smidigare och mer bekvämt för dig som besökare.

Vad är cookies? I dag använder i princip alla hemsidor cookies och det är inte alla som vet vad det är. Cookies är kort och gott en liten fil med information som sparas på din dator, mobil eller surfplatta varifrån du besöker webbplatsen. Denna fil gör att hemsidan i fråga minns dina åtgärder och preferenser. Det kan till exempel vara inloggning, ditt valda språk, vilken storlek på texten du väljer och så vidare. Därmed behöver du inte göra om dessa val varje gång du väljer att besöka webbplatsen.

 

Alternativ för dig som besökare

I samband med att du väljer att besöka och använda vår webbplats innebär det att du också godkänner användning och lagring av cookies på din dator, mobil eller surfplatta. Rent generellt kan du se och använda vår hemsida utan några cookies. Vissa delar och sidor kan dock inte fungera som tänkt eller också går det mer långsamt för dig att navigera på webbplatsen om du nekar cookies.

Om du inte vill att några cookies lagras på din enhet som du använder vid besöket kan du välja att avaktivera det alternativ som är relevant via systeminställningarna som finns i din valda webbläsare. Du har också möjlighet att radera sparade cookies i systeminställningar när som helst. Vi ber dig att ha i åtanke att vissa erbjudanden och funktioner begränsas när du inte godkänner cookies på BestCasino.

Cookies i olika kategorier

På BestCasino använder vi olika sorters cookies för varierande syften och funktioner. Vissa av våra cookies krävs i tekniska termer, även kallat för teknisk nödvändighet. Andra cookies lagras och används under en bestämd tid. En del cookies placeras och lagras av antingen oss eller en tredje part.

Teknisk nödvändighet: Det finns både cookies som är tekniskt nödvändiga och cookies som inte är det. När det handlar om sådana som är tekniskt nödvändiga använder vi cookies som behövs för att vår webbplats ska kunna fungera korrekt. Den här typen av cookies placeras på din enhet per automatik i samband med att du besöker hemsidan och/eller använder en funktion vi tillhandahåller. Såvida du inte har justerat inställningarna i din webbläsare som gör att cookies avvisas direkt. Cookies som inte är nödvändiga kan placeras på din enhet enbart för att användarvänligheten och webbplatsens prestanda ska förbättras ytterligare. Dessa cookies hjälper också till att komma ihåg dina inställningar. Icke tekniskt nödvändiga cookies används också av oss för att vi ska få mer information om hur olika delar av webbplatsen används och hur frekvent det sker. På så vis kan vi anpassa hemsidan på ett bättre sätt för dig som besökare.

Lagringens varaktighet: Olika cookies lagras under olika tidsperioder och vi delar in dessa i tre separata kategorier för att du enklare ska förstå hur det fungerar och vilka skillnader som finns.

 • Sessionscookies: Så kallade sessionscookies behövs enbart under tiden du besöker en webbplats. När du sedan väljer att avlägsna dig från hemsidan raderas eller ogiltigförklaras sessionscookies. Dessa cookies används för att bland annat bibehåll information under tiden du är inne på en specifik webbplats.
 • Permanenta cookies: Cookies som i stället lagras under en längre tid kallas i sin tur för permanenta cookies. Den här sortens cookies gör att vi som driver hemsidan har möjlighet att känna igen dig när du besöker vår webbplats vid ett senare tillfälle och då kan vi använda sparade inställningar från din senaste session. Det kan handla om att du inte behöver upprepa proceduren att välja ditt språk varje gång eller liknande. Även permanenta cookies raderas per automatik efter en bestämd tidsram.
 • Flödescookies: Kategorin med flödescookies är till för att våra egna servrar ska kunna kommunicera med varandra inom koncernen. Flödescookies placeras på din enhet när du navigerar på vår webbplats och när du är lämnar oss raderas dem direkt.

Cookies för analys och mätning av räckvidd

Vi använder cookies från olika leverantörer och så kallade leverantörscookies placeras på webbplatsen av antingen oss själva eller av operatören som vi beställer från. Sedan finns det tredjepartscookies som lagras och används av andra typer av organisationer men också hemsidor. Via externa leverantörer kan cookies användas för att visa särskilda annonser eller för att integrera innehåll från olika sociala nätverk på internet.

Google Analytics

På BestCasino använder vi oss av en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc som heter Google Analytics. Tjänsten Google Analytics använder sig av cookies för att kunna identifiera hur ofta vissa områden på en webbplats används och för att se vad olika besökare föredrar. Den information som kan läsas ut av din användning medan du besöker webbplatsen, som utvinns via cookien, förs över till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google kommer att ha möjlighet att nyttja denna information för att på så vis kunna analysera hur du använder en specifik webbplats och sätta samman rapporter om aktiviteten. Notera att Google kan välja att föra vidare informationen till tredje parter – om detta krävs enligt lag. Alternativt om en tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Datan lagras i 26 månader och detta gäller även din IP-adress.

Alla våra besökare kan neka Google Analytics för att du ska slippa registrering och övervakning av din session på webbplatsen. Om du vill göra detta besöker du den här sidan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hotjar

Hotjar är ett verktyg som vi använder för att samla in icke-personlig information för att på så vis kunna utveckla vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Via Hotjar blir det lättare för oss att hitta och analysera tekniska problem med mera.

AdWords

AdWords använder vi för att aktivera någonting som kallas för Google PPC-kampanjer, det vill säga Pay Per Click.

AdForm

AdForm använder cookies med syfte att få in information om dina besök på webbplatsen och om du ser annonser från BestCasino. Informationen som samlas via AdForm används sedan för att till exempel utvärdera och analysera en annons eller kampanjs prestanda. Den hjälper även till med att skapa så kallad beteendemässig annonsering. Det vill säga att annonser kan visas i sekvens, att utvalda produkter visas beroende på det intresse som syns på webbplatsen och liknande.

Vår integritets- och cookie policy kan komma att ändras och uppdateras vid behov – se datum och version högst på sidan.